Terms and Conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

The General Terms and Conditions (the “General Terms and Conditions”) govern the use of the morebeachwear.com website and online store (hereinafter referred to as the “website”). These General Terms and Conditions regulate the relationship between the company More-More j.d.o.o., a company registered under personal identification number (OIB): 3768716319, (MBS): 080854188 whit its registered office at the address: Praška 6, 10000 Zagreb, Croatia, and any person who makes a purchase on the website hereinafter “Buyer”), as well as any person who uses the website without purchase (hereinafter “User”). By accessing the website, you agree to comply with these General Terms and Conditions and by using the website you confirm that you agree with the application of these General Terms and Conditions.

We may change our Terms and Conditions at any time by posting such changes on the web site. Your continued use of the web site after the announcement of changes shall mean that you are bound by the new Terms and Conditions.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Opća pravila i uvjeti („Opći uvjeti“) reguliraju korištenje internetske stranice i internetske trgovine morebeachwear.com (dalje u tekstu „internetska stranica“). Ovi Opći uvjeti uređuju odnos između društva More-More j.d.o.o., društva registriranim pod OIB 37687167319,MBS: 080854188 sa sjedištem na adresi: Praška 6, 10 000 Zagreb (dalje u tekstu „More Beachwear“) i svake osobe koja obavlja kupnju na internetskoj stranici (dalje u tekstu „Kupac“), kao i svake osobe koja koristi internetsku stranicu bez kupnje (dalje u tekstu „Korisnik“). Pristupanjem internetskoj stranici obvezujete se poštivati ove Opće uvjete te korištenjem internetske stranice potvrđujete da ste suglasni s primjenom ovih Općih uvjeta.

More-More j.d.o.o. može promijeniti Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku objavljivanjem takvih promjena na web stranici. Vaša daljnja upotreba web stranice nakon promjena značit će da ste pristali na nove Uvjete korištenja.

GENERAL PROVISIONS

The Consumer Protection Act, the Trade Act, the Electronic Commerce Act, the Civil Obligations Act and other applicable regulations of the Republic of Croatia apply to these General Terms and Conditions.

More Beachwear reserves the right to change these General Terms and Conditions at any time and all changes, with the date of entry into force, will be published on this website. The valid General Terms and Conditions will be those that were in force at the time of sending the order via the website. The User and / or the Buyer is obliged to check the General Terms and Conditions before each order, as it is possible that a change may occur between visits to the website.
All content and material published on the website is the exclusive right of More Beachwear.

Definitions:

User: a visitor to the website who does not order products, but only browses the content of the site;

Buyer: a person who orders and pays for at least one product in an online store;

Personal data: data on the Buyer that enable the ordered products to be charged and delivered to the Buyer;

Order: a form of the company More Beachwear that the Buyer fills in, following the necessary steps to purchase products sold in the online store;

Seller: More-More j.d.o.o., Praška 6, 10000 Zagreb, Croatia, registered with the Court Registry of the Commercial Court in Zagreb under the registration number of the subject of registration (MBS): 080854188, personal identification number (OIB):3768716319
Contract: a distance contract, is a contract concluded between More Beachwear and the Buyer within an organized system of selling or providing a service without the simultaneous physical presence of More Beachwear and the Buyer in one place, where only one or more means of remote communication (e.g. Internet) are used until the moment of concluding the contract, in accordance with these General Terms and Conditions, which the Buyer expressly accepts, and which are considered an integral part of the Agreement.

OPĆE ODREDBE

Na ove Opće uvjete primjenjuju se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske. Društvo More-More j.d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku te će sve izmjene uz datum stupanja na snagu biti objavljene putem ove internetske stranice. Pritom će važeći Opći uvjeti biti oni koji su bili na snazi u trenutku slanja narudžbe putem internetske stranice. Korisnik i/ili Kupac je dužan prije svake narudžbe provjeriti Opće uvjete jer je moguća situacija da se promjena dogodi između posjeta internetskoj stranici.Sav sadržaj i materijal objavljen na internetskoj stranici ekskluzivno je pravo društva More-More j.d.o.0.

Definicije:

Korisnik: posjetitelj internetske stranice koji ne naručuje proizvode, već samo pregledava sadržaj stranice;

Kupac: osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje barem jednog proizvoda u internetskoj trgovini;

Osobni podaci: podaci o Kupcu koji omogućuju da se naručeni proizvodi naplate i dostave Kupcu;

Narudžba: obrazac društva More-More koji Kupac popunjava, pri čemu slijedi potrebne korake kako bi kupio proizvode koji se prodaju u internetskoj trgovini;

Prodavatelj: More-More j.d.o.o., Praška 6, 10000 Zagreb, Hrvatska, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS):080854188, osobni identifikacijski broj (OIB): 37687167319;

Ugovor: ugovor na daljinu, odnosno ugovor sklopljen između društva More-More i Kupca u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti društva More – More i Kupca na jednom mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (npr. Internet), u skladu s ovim Općim uvjetima koje Kupac izričito prihvaća te se isti smatraju sastavnim dijelom Ugovora.

DISCLAMER AND LIMITATION OF LIABILITY

 The User and / or the Buyer confirms that they will use the website solely at their own risk, that the Seller is not responsible for the behavior of the User and / or the Buyer and that the Seller does not guarantee the consequences that may arise from using this website.

 The Seller is released from any liability for damage that may occur or is in any way related to the use of the Website, including any damage to the equipment of the User and / or Buyer, which may occur to the User and / or Buyer or any third party in in connection with the use or misuse of the content of this website, and any other cases for which the Seller is not responsible.

 In no event shall Seller, or any other natural or legal person involved in the creation, production or distribution of this website, or related content and / or software, be liable for any damages that may arise as a result of use, or due to inability to use this website.

The Website may be temporarily unavailable or available to a limited extent as a result of regular system maintenance and / or due to force majeure and the Seller is not liable for any damages incurred. Seller is not responsible for technical problems that may lead to delays and / or incorrect processing of electronic data.

The Seller reserves the right to terminate the service and change the content of the online store at any time, without prior notice and will not be liable for any possible consequences arising from such changes. These changes take effect upon publication on this website.

The Buyer can only be an adult and legally competent person who can enter into the Contract. For minors and incapacitated persons, the Contract may be concluded by their legal representatives. In the event of non-compliance with this provision, the Seller does not bear any responsibility for the stated violation.

The Seller does not guarantee that the photos of the product fully correspond to the appearance of the product itself and is not responsible for possible unintentional errors in the description of the product. In the unlikely event of a distinction between a photograph of the product and the delivered product, it is not a product defect and there are no grounds for return of the product.

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Korisnik i/ili Kupac potvrđuje da će koristiti internetsku stranicu isključivo na vlastitu odgovornost, da Prodavatelj nije odgovoran za ponašanje Korisnika i/ili Kupca te da Prodavatelj ne jamči za posljedice koje mogu nastati korištenjem ove internetske stranice.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, uključujući bilo kakvu štetu na opremi Korisnika i/ili Kupca, a koja može nastati Korisniku i/ili Kupcu ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice, te drugih slučajeva za koje Prodavatelj nije odgovoran.

Niti u kojem slučaju Prodavatelj, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ove internetske stranice, ili s njom povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

Internetska stranica privremeno može biti nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava i/ili zbog problema više sile te Prodavatelj nije odgovoran za moguću nastalu štetu. Prodavatelj nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka.

Prodavatelj zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja internetske trgovine u svako doba, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internetskoj stranici.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba koja može sklopiti Ugovor. Za maloljetnike i poslovno nesposobne osobe Ugovor mogu sklopiti njihovi zakonski zastupnici. U slučaja postupanja protivno ovoj odredbi, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za navedenu povredu.

Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda te ne odgovara za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda. U slučaju eventualnog razlikovanja između fotografije proizvoda i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda niti osnovi za povrat proizvoda.

 

ORDER AND PAYMENT

The order can be executed in the territory of the Republic of Croatia and in the territory of other countries outside the Republic of Croatia (“international delivery”).

Product order

Products are ordered by filling out an electronic form on the website. The Buyer can order and purchase the product as an unregistered user. When the Buyer decides to purchase a specific product, Buyer selects the “Add to cart” option and adds the selected product to the shopping cart. Products are considered ordered at the moment when the Buyer goes through the entire billing process (described below). The Buyer will then receive an e-mail confirmation of a properly received order.

Shopping cart

When adding selected products, the Buyer selects the “Add to cart” option. Then, in the upper right corner of the matinataskincare.com page, a window opens, in which the entire contents of the cart is displayed, where the Buyer can review the order, add or remove products from the cart. After editing, if the Buyer is satisfied with the final content, Buyer confirms the order by selecting the “confirm order” option.

Delivery

The Seller delivers in the territory of the Republic of Croatia (“domestic delivery”) and in countries outside the territory of the Republic of Croatia (“international delivery”).
If the Buyer’s address differs from the delivery address, the Buyer enters the address information for the delivery of the order.
The shipping price is stated to the Buyer after completing the order and selecting the delivery address.

Payment

Payment is made exclusively via the Internet, i.e. credit cards or via your PayPal account. The following debit and credit cards can be used for distance shopping: Maestro, MasterCard, Visa, Visa premium, Diners.

During the fulfillment of the order, the Buyer chooses the model of payment for the ordered products and delivery. Payment can be made by one-time online payment via PayPal or one-time payment by credit cards (or in installments).
Payment is considered done at the time of receipt of authorization by PayPal or in the case of payment by credit card – at the time when the Seller receives confirmation of pre-authorization of the Buyer’s credit card on the amount of the order.

Conversion statement

If you pay by credit card from Croatia, the payment is made in EUR and in that case there is no currency conversion. Since PayPal does not support HRK as the payment currency, in the case of payment via the PayPal platform, payment from Croatia will be made in EUR and the value of the shopping cart will be converted from HRK to EUR. As a consequence of the conversion (conversion of the price from HRK to EUR, which will take place according to the current selling rate of the Croatian National Bank) in the case of payment via PayPal, there is a possibility of difference in the stated price of the product on the website and the amount charged in the shopping cart. The Buyer bears the cost of conversion when converting currencies.

When paying with credit cards, foreign customers will be charged the amount converted from EUR to their local currency, according to the exchange rate set by their card operator. As a consequence of the conversion (conversion of the price from EUR into the local currency of the Buyer), there is a possibility of a difference in the stated price of the product on the website and the amount charged in the shopping cart. The Buyer bears the cost of conversion when converting currencies.

Shopping cart review

After entering the desired products in the consumer cart is completed, and before the final approval (which is considered a pre-contractual notice), the customer can select the option “View cart” and view all the above mentioned information and possibly enter a promotional code. The Buyer can then select the “Next Step” option, after which Buyer can enter the billing address and delivery address, if it differs from the billing address. The delivery price is stated to the Buyer after the delivery address is entered.

The Buyer has the option to go back to the previous step in case the Buyer notices that some of the data has not been entered correctly and change it. If there are no subsequent changes (or after subsequent changes), after the Buyer checks once again all the information listed in the previous section, the Buyer can then select the “Go to payment” option. Products are considered ordered when the Buyer completes the entire payment process.
If the order has been successfully received by the Seller, the message “Order successfully received” is displayed to the Buyer and an e-mail with the details of the order arrives at the Buyer’s e-mail address.

Order processing

Orders can be placed every day from 0 to 24 hours. All orders received on a business day (Monday at 8 a.m. to Friday at 4 p.m.) will be processed no later than the next business day. Orders received on Fridays after 4pm, Saturdays, Sundays and public holidays will be processed within 1-2 business days of receipt.

Invoice

The invoice will be sent by e-mail to the address specified by the Buyer, and the Buyer by ordering in the online store agrees to the specified method of sending the invoice.

Impossibility of delivery

The Seller reserves the right to cancel the order and notify the Buyer if the Buyer orders a product that is not available. If, in the case of ordering more than one product, some of the ordered products cannot be delivered, the Seller will contact the buyer by e-mail and inform him of the impossibility of delivery of the product. In this case, the Buyer has the option to cancel the ordered product, request a replacement product or wait for the product to arrive in stock. The rest of the order will be processed and other ordered products delivered to the Customer. Also, the Buyer has the option to cancel the entire order, via e-mail to info@morebeachwear.com.

 

NARUDŽBA I PLAĆANJE

 

Narudžbu je moguće izvršiti na području Republike Hrvatske i području drugih država izvan Republike Hrvatske („međunarodna dostava“).

Narudžba proizvoda

Proizvodi se naručuju popunjavanjem elektroničkog obrasca na internetskoj stranici. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao neregistrirani korisnik. Kada se Kupac odluči za kupnju određenog proizvoda, odabire opciju „Dodaj u košaricu“ i dodaje odabrani proizvod u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada Kupac prođe cijeli proces naplate (opisan dalje u tekstu). Tada će Kupac primiti potvrdu putem e-pošte o uredno zaprimljenoj narudžbi.

Potrošačka košarica

Prilikom dodavanja odabranih proizvoda, Kupac odabire opciju „košarica “ u gornjem desnom kutu stranice matinataskincare.com u kojoj je prikazan cjelokupan sadržaj košarice te pregledava narudžbu, pri čemu može dodati ili ukloniti proizvode iz košarice. Nakon uređivanja, ako je zadovoljan s konačnim sadržajem, Kupac potvrđuje narudžbu odabirom opcije „potvrdite narudžbu“.

Dostava

Prodavatelj dostavu vrši na području Republike Hrvatske („domaća dostava“) i u državama izvan područja Republike Hrvatske („međunarodna dostava“). Ako se adresa Kupca razlikuje od adrese za dostavu, Kupac upisuje podatke o adresi za dostavu narudžbe.Cijena dostave iskazuje se Kupcu nakon kompletiranja narudžbe i odabira adrese za dostavu.

Plaćanje

Plaćanje se vrši isključivo putem interneta, odnosno kreditnim karticama ili putem svog PayPal računa. Za kupovinu na daljinu moguće je koristiti sljedeće debitne i kreditne kartice: Maestro, MasterCard, Visa, Visa premium, Diners. Tijekom ispunjavanja narudžbe Kupac bira model plaćanja naručenih proizvoda i dostavu. Plaćanje je moguće izvršiti jednokratnim online plaćanjem putem PayPala ili jednokratnim plaćanjem kreditnim karticama (ili obročno). Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane PayPala ili u u slučaju plaćanja kreditnom karticom – u trenutku kada Prodavatelj dobije potvrdu predautorizacije kreditne kartice Kupca na iznos narudžbe.

Izjava o konverziji

Ako plaćanje kreditnim karticama vršite iz Hrvatske, plaćanje se vrši u valuti HRK i u tom slučaju nema konverzije valute. Budući da PayPal ne podržava HRK kao valutu plaćanja, u slučaju naplate preko PayPal platforme, plaćanje iz Hrvatske bit će izvršeno u valuti EUR te će vrijednost košarice biti konvertirana iz HRK u EUR. Kao posljedica konverzije (pretvaranja cijene iz HRK u EUR, koji će se odviti prema trenutnom prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke) u slučaju uplate putem PayPala, postoji mogućnost razlike u iskazanoj cijeni proizvoda na internetskoj stranici te naplaćenog iznosa navedenog u košarici, a trošak konverezije snosi Kupac. Inozemnim kupcima će se kod naplate kreditnima karticama teretiti iznos konvertiran iz valute EUR u njihovu lokalnu valutu, prema tečaju određenom od strane njihovog kartičnog operatera. Kao posljedica konverzije (pretvaranje cijene iz EUR u lokalnu valutu Kupca), postoji mogućnost razlike u iskazanoj cijeni proizvoda na internetskoj stranici te naplaćenog iznosa navedenog u košarici. Kupac snosi trošak konverzije pri pretvaranju valuta.

Pregled potrošačke košarice

Nakon unesenih informacija o načinu plaćanja, dostavi, odabranim proizvodima koji se nalaze u potrošačkoj košarici, ukupnom iznosu narudžbe i dostave, Kupac u ovom koraku može pregledati sve gore navedene informacije prije konačnog odobrenja (što se smatra predugovornom obavijesti). Kupac ima mogućnost vraćanja na prethodni korak u slučaju da primijeti da neki od podataka nije točno unesen i izmijeniti ga. U slučaju da nema naknadnih izmjena (ili nakon obavljenih naknadnih izmjena), nakon što Kupac provjeri još jednom sve informacije navedene u prethodnom odlomku, odabire opciju „naruči “. Ako je narudžba uspješno zaprimljena od strane Prodavatelja, Kupcu se prikazuje poruka „Narudžba uspješno zaprimljena “ te na e-mail adresu Kupca stiže elektronska pošta s detaljima o narudžbi.

Obrada narudžbe

Narudžbe je moguće izvršiti svaki dan od 0 do 24 sata. Sve narudžbe zaprimljene radnim danom (od ponedjeljka u 8 sati do petka u 16 sati) bit će obrađene najkasnije sljedeći radni dan. Narudžbe zaprimljene petkom iza 16 sati, subotom, nedjeljom i državnim blagdanima, bit će obrađene unutar 1-2 radna dana nakon zaprimanja.

Račun

Račun će se slati elektronskom poštom na adresu koju je Kupac naveo, te Kupac naručivanjem u internetskoj trgovini izražava suglasnost navedenim načinom slanja računa.

Nemogućnost isporuke

Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu i o tome obavijestiti Kupca ako Kupac naruči proizvod koji nije dostupan. Ako, u slučaju narudžbe više od jednog proizvoda, neki od naručenih proizvoda nije moguće isporučiti, Prodavatelj će kontaktirati kupca putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o nemogućnosti dostave proizvoda. U tom slučaju Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod, zatražiti zamjenski proizvod ili pričekati da proizvod dođe na zalihu. Ostali dio narudžbe će biti obrađen i ostali naručeni proizvodi isporučeni Kupcu. Također, Kupac ima mogućnost izabrati poništenje cjelokupne narudžbe, putem elektronske pošte na adresu info@morebeachwear.com.

 

STATEMENT ON SECURITY OF ONLINE PAYMENT

The seller uses WSPay for online payments.
WSPay is a secure system for online payment, real-time payment, credit and debit cards and other payment methods. WSPay provides the customer and merchant with secure registration and transfer of entered card data, which is confirmed by the certificate of compliance with PCI DSS standards, which WSPay has. The PCI Data Security Standard (PCI DSS) is a standard that defines security measures for the processing, storage and transmission (communication) of card data.
WSPay uses SSL certificate 256-bit encryption and TLS 1.2 cryptographic protocol as the highest levels of protection when writing and transferring data
PayPal, a system for secure acceptance of payment cards via the Internet), is also used when paying in the online store (https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/buyer-protection).

 

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

Prodavatelj koristi WSPay za online plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i certifikat o usklađenosti s PCI DSS standardima, koji WSPay ima. PCI Data Security Standard (PCI DSS) je norma koja definira sigurnosne mjere za obradu, spremanje i prenošenje (komunikaciju) kartičnih podataka. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podatakaPri plaćanju u internetskoj trgovini koristi se i PayPal, sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta (https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/buyer-protection).

 

PRODUCT PRICES

All stated product prices and delivery prices are retail, expressed, depending on the language of web site, in EUR and they include the corresponding VAT. Product prices do not include shipping costs, which are expressed separately.
On this website, the Seller strives to ensure the accuracy of information and timeliness when changing product prices, however, there is always the possibility of error. We will try to eliminate any difficulties that may arise as soon as possible. In the event of difficulties that would affect the status of the order, we will certainly notify the Buyer without delay.

Price changes

The Seller is authorized to change prices without prior notice, and any change will be recorded in a timely manner within the online store. In the event that the price of the product changes during the processing of the order, or the price on the website for any other reason does not correspond to the actual price of the product, the Seller will allow the Buyer to cancel the purchase or confirm a new, changed price.

 

CIJENE PROIZVODA

Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su, ovisno iz koje se države Kupac prijavljuje, u EUR  te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave koji se zasebno iskazuju. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja. Na ovoj internetskoj stranici Prodavatelj nastoji osigurati točnost informacija te ažurnost prilikom promjena cijena proizvoda, međutim, uvijek postoji mogućnost nastanka greške. Eventualno nastale poteškoće nastojat ćemo ukloniti u najkraćem mogućem roku. U slučaju nastanka poteškoća koje bi utjecale na status narudžbe, svakako ćemo o tome obavijestiti Kupca bez odgađanja.

Promjene cijena

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, a svaka će promjena biti pravovremeno evidentirana unutar internetske trgovine. U slučaju da se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ili cijena na internetskim stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj cijeni proizvoda, Prodavatelj će omogućiti Kupcu odustajanje od kupnje, odnosno potvrdu nove, promijenjene cijene.

 

DELIVERY

 

Delivery of products is possible within the territory of the Republic of Croatia or outside the Republic of Croatia.

For all products with shipping addresses in the Republic of Croatia shipping is free of charge.

For all products with shipping addresses in the EU shipping price is 15 euro in the counter value of Croatian Kuna (HRK) in accordance with the exchange rate stipulated by the General Terms and Conditions. 

The registered User (Buyer) assumes the import clearance duty and bears the costs of fees and other administrative and tax charges.

Shipping to countries outside the EU shipping price is charged according to the Eurosender price list. Delivery price does not include the costs of import clearance, fees, and other administrative and tax charges (PDV, VAT, DDV or the like) in the country to which the goods are delivered. The registered User (Buyer) assumes the import clearance duty and bears the costs of fees and other administrative and tax charges.

After More Beachwear confirms the order and if the delivery is due on non-working days, within 7 days, the delivery period starts and the purchased products shall be delivered to the Registered User within the following deadlines:

up to 7 business days for areas of the Republic of Croatia

up to 15 business days for other areas outside the Republic of Croatia

More Beachwear reserves the right to modify the available quantity for your purchase antytime, even after placing de order.

We are not responsible for losses or delays of postal services due to holidays or weather conditions. Should you experience any such problems, kindly contact us via e-mail at info@morebeachwear.com and we will try to solve the problem.

 

DOSTAVA

Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske. Za poručije Republike Hrvatske dostava je besplatna.

Za područja izvan Republike Hrvatske, za narudžbe iz zemalja Europske unije dostava se naplaćuje 15 eura (€)u kunskoj protuvrijednostiprema konverziji propisanoj Općim uvjetima,

U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

Za ostale zemlje izvan EU, cijena dostave se naplaćuje prema važećem cjeniku Eurosender  službe. U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

Nakon što More Beachwear potvrdi narudžbu, a najkasnije u roku od 7 dana počinje teći rok za dostavu proizvoda, te će registriranom korisniku kupljeni proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:

do 7 radnih dana za područje Republike Hrvatske

do 15 radnih dana za ostala područja izvan Republike Hrvatske

Ne odgovaramo za gubitke ili kašnjenja poštanskih usluga uslijed praznika ili vremenskih uvjeta. Ako imate bilo kakvih problema, obratite nam se putem e-maila na info@morebeachwear.com

 

RETURNS AND REFUNDS

 

RETURNS AND COMPLAINTS REGARDING PRODUCTS PURCHASED THROUGH THE WEBSHOP SERVICE

Within 14 (fourteen) calendar days of the date of delivery of a product, the Registered User is entitled to file a complaint concerning the product purchased or to return a product, if at the time of takeover of the product he establishes defects on the product or if the delivered product is not functional. Based on a request for return or replacement, More-More j.d.o.o. shall refund the amount paid to the account of the Registered User stated in the request, or replace the product with a new one within 30 (thirty) days of the date of receipt of a returned product to the address stated on the complaint form.

In the case or returning your order please contact us at info@morebeachwear.com

Reason for goods return:

Name of consumer:

Consumer Address:

Date:

The Registered User is obliged to return the product delivered in the condition in which it was delivered (unworn) and in its original packaging with the enclosed invoice.

The costs of returning the product in case of a justified complaint about the product or an incorrectly delivered item are borne by More-More j.d.o.o.

Product replacement in terms of size or color replacement is borne by the registered user.

If it is established beyond doubt that a complaint regarding a particular product is not justified or that the defects occurred as the result of inadequate handling or use, More-More j.d.o.o. is not obliged to make a refund or provide a replacement.

The product returned under complaint shall be returned to the Buyer at his/her cost, with a written statement of reasons for denial of the request for return or replacement.

We strongly recommend that you use registered post with a tracking number to return the item, in order to ensure that the package does not get lost on its way back to us. We are not responsible for packages shipped to us. Once we receive your item, we will send you a confirmation e-mail.

All complaints and reclamations are submitted in writing to the address More-More j.d.o.o., Ilica 37, 10000 Zagreb, Croatia or

e-mail address info@morebeachwear.com

POVRAT I REKLAMACIJA KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) radnih dana od dana primitka proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima Ili se predomisli za kupnju ili su dostavljeni proizvodi neispravni. More-More j.d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 30 (trideset) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda.

U slučaju povrata ili zamjene kontaktirajte nas putem e-maila : info@morebeachwear.com

Razlog povrata robe :

Ime potrošača :

Adresa potrošača :

Datum :

Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisik obaviješten nakon pisanog maila poslanog na adresu info@morebeachwear.com

Troškove povrata proizvoda u slučaju opravdane reklamacije na proizvod ili pogrešno dostavljenog artikla snosi More-More j.d.o.o. Zamjenu proizvoda u smislu zamjene veličine ili boje snosi registrirani korisnik.

Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni (nenošeni) i u originalnom pakiranju uz priložen račun.

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada More-More j.d.o.o. nije dužno izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod.

Reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom

Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, More-More j.d.o.o. će snositi trošak ponovnog slanja proizvoda.

Preporučamo da prilikom slanja pošiljke zatreažite broj za pračenje pošiljke kako bi spriječili gubitak iste. More-More j.d.o.o. ne odgovara za pošiljke poslane prema njima.

Svi prigovori i reklamacije podnose se pisano na adresu More-More j.d.o.o., Ilica 37, 10000 Zagreb, Hrvatska  ili na e-mail adresu info@morebeachwear.com

 

TERMINATION OF THE CONTRACT

Order cancellation

In the event that the Buyer decides to cancel the order through a statement of cancellation of the order before the ordered products are sent for delivery, the refund will be made within seven (7) working days. The order cancellation statement is sent by e-mail to info@morebeachwear.com. If the order is cancelled before the ordered products are sent for delivery, the Buyer is entitled to a refund of the total amount (for the product and the delivery).

If the order is cancelled after the ordered products were sent for delivery, the Buyer is entitled to a refund for the product, but not for delivery, and the Buyer is obliged to bear the delivery cost.

Unilateral termination of the Contract

In accordance with the Law on Consumer Protection, in case of concluding a contract outside business premises or a contract concluded at a distance, i.e. via the Internet, the Buyer is authorized to terminate the Contract unilaterally, without stating a reason, within 14 days from the date of delivery.

Please find at this link a standard information form for unilateral termination of the Contract, which the Buyer can use to consume his right to unilateral termination. Also, in addition to the above method, the Buyer may unilaterally terminate the Contract by an unequivocal statement sent by mail or e-mail to info@morebeachwear.com. In addition to the respective statement by which the Buyer expresses his will to terminate the Contract, it is necessary to provide personal data (name and surname, address, telephone number and/or e-mail address) and order information. The Seller undertakes to deliver to the Buyer without delay confirmation of the received statement of termination, i.e. a form for unilateral termination, by e-mail specified in the said statement, i.e. form.

The deadline for unilateral termination is 14 days from the day when the ordered product (or a third party designated by the Buyer, which is not a carrier) was handed over to the ordered product. If the Buyer has ordered several products to be delivered separately in one order, the deadline starts from the day when the last product from the said order is handed over to the Buyer (or to a third party designated by the Buyer, who is not the carrier).

The Seller undertakes to refund the amount paid for the ordered product, for which the Buyer requested unilateral termination of the Contract, without delay, and no later than within 14 days from the date when the Seller receives the said product. The refund will be made in the same way as the Buyer made the payment. When returning money to cards, the return process itself can take a few days longer (for the period required until the amount is visible on the Buyer’s card).

The Buyer must return the goods without delay, and no later than within 14 days from the day when the unilateral termination of the Contract was reported. Pursuant to the Consumer Protection Act, the Buyer is obliged to bear the costs of returning the goods in case of exercising his right to unilateral termination of the Contract.

Implementation of unilateral termination of the Contract and refund by the Seller will be possible under the following conditions: that the product is not used, that it is returned to the Seller in the original packaging, with the declaration and accompanying invoice and documentation, in the same condition as the Buyer received the product. The Buyer is responsible for any impairment of the goods resulting from the handling of the goods, other than that which was necessary to determine the nature, characteristics and functionality of the goods.

Return of purchased product

As stated in the section “Unilateral termination of the Contract”, the Buyer is obliged to return the product to the Seller, in all cases when returning the product on any basis, in identical condition in which the product was delivered, in the original packaging with documentation and invoice.

If the Buyer does not meet any of the above conditions (returns the product that is not defective, or without major damage, without documentation or does not deliver it within 14 days of notification of termination of the Contract), it shall be considered that the Buyer has not fulfilled its obligation to return the products and that Seller is not obliged to make a refund or exchange of products.

The Buyer is obliged to return the goods without delay, and no later than 14 days from the notification to the Seller of the product decision to terminate the Contract. It is considered that the Buyer has fulfilled his obligation on time if he sent the goods or handed them over to the Seller before the expiration of the above deadline. The Seller is not obliged to refund the paid funds or exchange the product until it receives the purchased product from the Buyer.

The product must be returned by sending it by mail to the Seller’s address: More – More j.d.o.o., Ilica 37 , 10 000 Zagreb. Croatia.

RASKID UGOVORA

Otkazivanje narudžbe

U slučaju da kupac odluči otkazati narudžbu putem izjave o otkazivanju narudžbe prije slanja naručenih proizvoda na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku sedam (7) radnih dana. Izjava o otkazivanju narudžbe šalje se elektronskom poštom na info@morebeachwear.com. Ako je narudžba otkazana prije slanja naručenih proizvoda na isporuku, Kupac ima pravo na povrat ukupnog iznosa (za proizvod i dostavu).  Ako je narudžba otkazana nakon slanja naručenih proizvoda na isporuku, Kupac ima pravo na povrat iznosa za proizvod, ali ne i za dostavu te je taj trošak Kupac dužan snositi.

Jednostrani raskid Ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, u slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno putem Interneta, Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor, bez navođenja razloga za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda.

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor putem nedvosmislene izjave poslane poštom ili elektronskom poštom na adresu info@morebeachwear.com. Uz navedenu izjavu kojom Kupac izražava svoju volju da raskine Ugovor, potrebno je navesti i osobne podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona i/ili adresu elektronske pošte) te podatke o narudžbi. Prodavatelj se obvezuje bez odgađanja Kupcu dostaviti potvrdu o zaprimljenoj izjavi o raskidu, odnosno obrascu za jednostrani raskid, putem elektronske pošte navedene u spomenutoj izjavi, odnosno obrascu.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kad je Kupcu (ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik) naručeni proizvod predan u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više proizvoda koji se isporučuju odvojeno, rok započinje teći od dana kada je Kupcu (ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik) predan u posjed zadnji proizvod iz navedene narudžbe.

Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat plaćenog iznosa za naručeni proizvod, za koji je Kupac tražio jednostrani raskid Ugovora, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana, od dana kada Prodavatelj zaprimi navedeni proizvod. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. Kod povrata novca na kartice sam proces povrata može trajati par dana duže (za period potreban dok se iznos ne vidi na kartici Kupca).

Povrat robe Kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je prijavljen jednostrani raskid Ugovora. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac je dužan snositi troškove povrata robe u slučaju korištenja svog prava na jednostrani raskid ugovora.

Provedba jednostranog raskida Ugovora i povrat novca od strane Prodavatelja bit će mogući pod sljedećim uvjetima: da proizvod nije korišten, da se vraća Prodavatelju u originalnom pakiranju, s deklaracijom te pripadajućim računom i dokumentacijom, u identičnom stanju u kakvom je Kupac primio proizvod. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Raskid Ugovora zbog neispravnosti proizvoda

Kao što je navedeno u prethodnom članku („Dostava“) ako je razlog povrata ili zamjene oštećen ili neispravan proizvod, zamjena ide na trošak Prodavatelja, i to u slučaju da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja u prijevozu.

Ako Kupac prilikom preuzimanja naručenog proizvoda od dostavne službe uoči razlog za reklamaciju zbog oštećenja nastalog tijekom dostave, proizvod treba odmah reklamirati dostavljaču jer Prodavatelj neće moći uvažiti reklamacije vezane uz transport i dostavu prijavljene nakon isporuke dostavljenog proizvoda.

Povrat kupljenog proizvoda

Kao što je navedeno u odlomku „Jednostrani raskid Ugovora“, Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavatelju, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, u identičnom stanju u kojem mu je proizvod dostavljen, u originalnom pakiranju s pripadajućom dokumentacijom i računom.

Ako Kupac ne udovolji nekom od gore navedenih uvjeta (proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima, bez dokumentacije ili ga ne dostavi u roku od 14 dana od prijave raskida Ugovora), smatrat će se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjenu proizvoda.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od obavijesti Prodavatelju o svojoj odluci da raskine Ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka gore navedenog roka poslao robu ili je predao Prodavatelju. Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjenu proizvoda dok ne zaprimi kupljeni proizvod od Kupca.

Povrat narudžbe izvršava se slanjem poštom na adresu Prodavatelja: More Beachwear, Ilica 37,  10 000 Zagreb.

 

ONLINE DISPUTE RESOLUTION

 

Regulation 524/2013 on the online resolution of consumer disputes, disputes related to online shopping can be resolved through the ODR platform, which can be accessed at:

(https://webgate.ec.europa.eu/o…

Buyer can submit the complaint on the ODR platform link if Buyer encounters a problem while shopping in an online store within the EU (defective product, inability to replace the product, etc.)

The platform can be used by both consumers and traders, and complaints can be lodged in any of the EU’s official languages.

Liability for material deficiencies will be resolved in accordance with the provisions of the Consumer Protection Act, the Civil Obligations Act and other applicable regulations.

 

PRAVNA NADLEŽNOST I NAČIN RJEŠAVANJA MOGUĆIH SPOROVA

Uredbom 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz internetsku kupovinu moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj je moguće pristupiti na linku:

(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

Kupac može svoj prigovor podnijeti na linku ODR platforme ako naiđe na problem tijekom kupovine u internetskoj trgovini unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda i sl.)

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.

Odgovornost za materijalne nedostatke rješavat će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima te ostalim primjenjivim propisima.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is empty